ZAŠTIĆENA PODRUČJA

 

Smještaj između brda na sjeveru i rijeke Save na jugu je stvorio brojna prirodna staništa koja se nalaze pod zaštitom države posredstvom ustanove Natura Slavonica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljepote prirode

Županija ima tri glavna reljefna oblika – planine (padine Dilja, Papuka i Požeške gore), nizine (zauzima najveći dio Županije) i doline (oko rijeke Save).

Primarni ekološki sustavi su šume i močvare, obrađena područja (travnjaci, oranice, voćnjaci i vinogradi), umjetni vodeni sustavi (akumulacijska jezera, ribnjaci) i šume. Oko 30% Županije prekriveno je šumom – bukova i grabova šuma u planinskim dijelovima, a hrastova pomiješana s jasenovom, brijestovom i lipovom u nizinama.Vode i močvare su važni ekološki sustavi u Županiji, visoke vrijednosti glede biološke i krajobrazne raznolikosti, a uz rijeku Savu ima nekoliko zaštićenih područja – Jelas polje i Bara Dvorina te dio Lonjskog polja na istoku. Ne iznenađuje stoga da je ribolov važna gospodarska aktivnost, a umjetni ribnjaci su stvorili vlastite razlikovne eko-sustave koji zamjenjuju močvare koje su, zahvaljujući melioraciji, većinom nestale. Postojeći ribnjaci i preostale močvare važna su obitavališta za močvarne ptice, biljni i životinjski svijet, a u Županiji su osnovana i dva ornitološka rezervata.

Zaštićena prirodna područja

Značajni krajobraz Gajna

GAJNA

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina

BARA DVORINA

Posebni ornitološki rezervat ribnjaci Jelas

RIBNJACI JELAS

Značajni krajobraz Pašnjak Iva

PAŠNJAK IVA

POsebni rezervat šumske vegetacije Prašnik

PRAŠNIK

Posebni rezervat šumske vegetacije Muški Bunar

MUŠKI BUNAR